ESF PLUS

ESF+ focust zich op kwetsbare werkenden en werkzoekenden

Kwetsbare werkenden en werkzoekenden

Nederland heeft ervoor gekozen om in het kader van het ESF+ programma de focus te leggen op de ondersteuning van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. De doelgroep is erg breed en bestaat o.m. uit mensen die werken of werkzoekend zijn, een opleiding volgen of hun leven na detentie weer willen oppakken. Binnen deze prioriteit zijn de volgende doelstellingen gesteld: verbeteren van toegang tot de arbeidsmarkt, een leven lang ontwikkelen en actieve inclusie. 

In de gemaakte Europese afspraak moet er meer aandacht komen voor het bevorderen van sociale inclusie. Voor mensen met persoonlijke problemen die een blokkade vormen om aan het arbeidsproces deel te nemen, zijn activiteiten nodig om hen op weg te helpen. Er is op meerdere leefgebieden ondersteuning nodig om mee te doen in de maatschappij. Binnen de ESF+ periode wordt onderscheid gemaakt tussen ondersteuningsactiviteiten gericht op arbeidsmarkttoeleiding, sociaal maatschappelijke participatie en sociale innovatie. Voor deze vormen kunnen de arbeidsmarktregio's in Nederland subsidie aanvragen in de ESF+ periode. 

Declarabele activiteiten binnen het ESF+ programma voor kwetsbare werkenden en werkzoekenden

Voor het ESF+ programma voor kwetsbare werkenden en werkzoekenden bestaan twee verschillende typen activiteiten:
Het ondersteunen van werkzoekenden die hulp nodig hebben bij toeleiding tot de arbeidsmarkt en het faciliteren van werkgevers die deze groep op weg kan helpen.

In de onderverdeling van de activiteiten, kunnen deze activiteiten o.m. bestaan uit:

  • Casemanagement (de begeleiding aan werkzoekenden);
  • Plaatsing bij werkgevers (plaatsingssubsidies, werkervaringsplaatsen, stageplaatsen);
  • Diverse vormen van begeleiding, waaronder jobcoaching (bij de werkgever);
  • (Beroepsgerichte) training en opleiding (waaronder formele beroepsopleidingen), praktijkleren in het MBO en het aanleren van basisvaardigheden;
  • Loopbaanadvies;
  • Trajecten voor erkenning van vaardigheden en competenties, bijvoorbeeld EVC trajecten;
  • Leerwerktrajecten;
  • Jobcarving;
  • Aanvullende (externe) begeleiding van de deelnemer bij het doorlopen van genoemde trajecten.

De verschillende typen activiteiten die worden gesubsidieerd zijn gericht op het erkennen en aanleren van de nodige competenties door het aanleren en trainen van werknemersvaardigheden en het voorzien in benodigde opleidingen. Ook begeleiding (waaronder loopbaancoaching) zorgt ervoor dat de persoon wordt ondersteund bij het behouden van werk en versterkt de huidige arbeidsmarktpositie bij verandering van werk.