ESF PLUS

Conceptregelgeving ESF+ Sociale Inclusie gepubliceerd door UvB

Conceptregelgeving ESF+ Sociale Inclusie gepubliceerd door UvB

ESF+ Sociale Inclusie

Op 13 januari jl. heeft Uitvoering van Beleid van het ministerie van SZW (UvB) alle AMR’s een e-mail gestuurd met de conceptregelgeving voor het onderdeel ‘’Sociale Inclusie’’, ook wel Sociale Activering. De bedoeling is dat alle AMR’s meedenken in de opzet van dit onderdeel van het ESF+ programma. Medewerkers van UvB hebben tijdens een informele bijeenkomst die in oktober 2022 in Tilburg plaats heeft gevonden aangegeven hoe zij het beste vorm kunnen geven aan het onderdeel Sociale Inclusie. In de e-mail die op vrijdag 13 januari is verstuurd vraagt UvB om reacties en ideeën die opgenomen kunnen worden in de definitieve subsidieregelgeving. Er komst nog een tweede bijeenkomst in week 4, waar geïnteresseerden aan kunnen deelnemen. Hiernaast zal nog een kennisbijeenkomst gehouden worden, waar in de ESF Nieuwsflits aandacht voor zal komen.

In de regelgeving wordt Sociale Inclusie omschreven als: Het bieden van hulp om gelijkwaardig te kunnen participeren in de maatschappij.

Wat opvalt is dat in de conceptregelgeving een gecombineerd traject van Sociale Inclusie en arbeidstoeleiding is toegestaan, waarbij altijd één component van Sociale Inclusie aanwezig moet zijn. Een deelnemer welke al deelneemt aan een declarabel traject binnen de Arbeidsmarktregio aanvraag die is ingediend in 2022, kan niet meer declarabel opgenomen worden in het de verantwoording van het onderdeel Sociale Inclusie binnen ESF+. Er kunnen verschillende activiteiten worden uitgevoerd die vallen onder Sociale Inclusie, dit kan de volgende leefgebieden betreffen: Financiën, wonen, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, digitale basisvaardigheden, taal en cultuur en zorg.

Er is een budget beschikbaar gesteld van €35.000.000, welke wordt verdeeld onder de AMR’s. Het budget wordt verdeeld op basis van dezelfde verdeling als reeds ingediende AMR aanvragen, met als enige wijziging het verdeelmodel 2023 in plaats van verdeelmodel 2021.

Feiten voor zover nu bekend (concept) met betrekking tot aanvraag Sociale Inclusie

 • Het beschikbare budget voor de periode van 3 april 2023 t/m 31 december 2027 bedraagt €35.000.000;
 • Verdeelmodel 2023 is gebruikt bij de verdeling van het budget (P-budget);
 • Het eerste aanvraagtijdvak waar de aanvraag ingediend kan worden door de centrumgemeente loopt van 3 april 2023 t/m 31 augustus 2023 (ongeveer vijf maanden);
 • Het overschot van het totale budget van €35.000.000 gaat naar de AMR’s die meer hebben opgenomen in de aanvraag dan dat er subsidie beschikbaar is;
 • De combinatie van het werkbevorderingstraject en Sociale Inclusietraject is mogelijk als beide activiteiten binnen hetzelfde traject vallen;
 • In het kader van Sociale Inclusie mag het gaan om de voortzetting van het traject of om een nieuw traject (het traject werkbevordering mag nog niet gestart zijn 2D.3-2b);
 • De doelgroepen binnen Sociale Inclusie zijn hetzelfde als in de AMR aanvragen die in 2022 zijn ingediend;
 • Er moet een beschrijving worden opgenomen in de aanvraag wat betreft de onderliggende maatschappelijke problemen of gemeenschappelijk belang van het aangevraagde project;
 • Het is van belang dat de aanvraag over een aanpak beschikt die is gericht op het bevorderen van gelijke kansen en non-discriminatie;
 • De subsidiabele activiteiten betreffen: ondersteunen door de doelgroep de mogelijkheden te geven en hindernissen weg te nemen voor sociale inclusie;
 • De bedoeling is dat er 3 voortgangsrapportages worden opgemaakt en aangeboden worden aan UvB, dit moet binnen 3 maanden na 31 december 2024, 3 maanden na 30 april 2026 en 3 maanden na 31 december 2027;
 • Het is mogelijk een voorschot aan te vragen op basis van realisatie in de voortgangsrapportage tot maximaal 80% van het in de subsidiebeschikking opgenomen bedrag;
 • Er dient binnen 24 maanden na de start van het project een tussendeclaratie te worden opgesteld binnen 13 weken. Net als een einddeclaratie wordt deze tussendeclaratie gecontroleerd en vastgesteld.

Terug naar het overzicht